PIERŚCIENIE CHROMOWANE

Pierścienie chromowane dogładza się wstępnie, tak aby po włożeniu do cylindra właściwie przylegały już do gładzi. Grubość powłoki chromu wynosi zwykle 0,10.. .0,20 mm, z czego warstwę powierzchniową o grubości około 0,05 mm stanowi powłoka z chromu porowatego. Polepsza to warunki smarowania, ponieważ w porowatościach struktu­ralnych chromu utrzymują się pewne ilości oleju.Wysokości pierścienia ‚ na jego przyleganie do gładzi cylindra  pierścienie wysokie.Zalecany luz w zamku pierścienia & — pierścienie niskie * uszczelniającego, założonego do cylindra, zależy od rozszerzalności cieplnej materiału pier­ścienia i wynosi przeważnie (0,003.. .0,005)D.Luz osiowy pierścienia uszczelniającego w rowku tłoka za­leży od obciążenia cieplnego silnika i wynosi 0,06.. .0,20 mm.

ODPORNOŚĆ PIERŚCIENI

Pierścienie tłokowe wykonuje się z drobnoziarnistego żeliwa o  strukturze perlityczno-sorbitycznej. Skład chemiczny że­liwa zależy od rodzaju pierścieni i metod ich wytwarzania. Niekiedy pierścienie tłokowe wyrabia się z żeliwa uszlachet­nionego składnikami stopowymi, jak: krzem (do 3%), man­gan (0,5%) oraz nikiel, chrom, molibden, miedź. Coraz szerzej na pierścienie tłokowe stosuje się modyfikowane żeliwo sferoidalne.Odporność pierścieni tłokowych na zużycie zależy w znacz­nym stopniu od struktury oraz twardości materiału pier­ścieni i ścianki cylindra. Twardość pierścieni wynosi zwykle 220 HB. Chromowanie zewnętrznej powierzchni pierścienia zwiększa jego twardość, zwłaszcza w razie znacz­nych obciążeń cieplnych, lecz jednocześnie utrudnia do­tarcie się pierścienia do gładzi cylindra i zwiększa jego zu­życie.

ZAMKI PIERŚCIENI

Ponieważ przez zamki pier­ścieni przenikają pewne ilości spalin i oleju, podczas zakła­dania tłoka do cylindra rozstawia się pierścienie tłokowe w taki sposób, aby ich zamki znajdowały się jak najdalej od siebie . Sposób przecięcia pierścienia, zwłasz­cza w silnikach szybkobieżnych, nie wpływa na jakość uszczelnienia, toteż najczęściej spotyka się łatwe w wyko­naniu zamki proste i skośne. Pierścienie tłokowe pracują w bardzo trudnych warunkach, ponieważ wykonują ruchy posuwisto-zwrotne ze stosunkowo dużymi prędkościami w niekorzystnych warunkach smarowania oraz podlegają oddziaływaniu wysokiego ciśnienia, wysokich temperatur i aktywności chemicznej spalin. Od pierścieni tłokowych wymaga się zwykle wysokiej wy­trzymałości i odporności na zużycie w warunkach półsuchego tarcia w podwyższonych temperaturach, niskiego współ­czynnika tarcia we współpracy z gładzią cylindra, łatwości szybkiego docierania się do gładzi cylindra oraz niezmienności własności mechanicznych w czasie pracy (zwłaszcza w pod­wyższonych temperaturach).

PIERŚCIENIE TŁOKOWE

Zadanie pierścieni tłokowych polega na uszczelnianiu szcze­lin pomiędzy tłokiem i gładzią cylindra w sposób ogranicza­jący do minimum przedmuchy gazów do skrzyni korbowej oraz przenikanie oleju silnikowego do komory spalania. Ponadto pierścienie tłokowe uczes^iczą w rozprowadzaniu oleju po gładzi cylindra oraz usuwają z niej nadmiar olejiJ. Przez pierścienie tłokowe odpływa większa część nadmiaru ciepła od tłoka do ścianki cylindra, w związku z czym wymaga się zwykle, aby przylegały one całymi powierzchniami swych ściagek do tłoka i do gładzi cylindra.Pierścienie tłokowe, z wyjątkiem niektórych specjalnych, przylegają do gładzi cylindra tylko dzięki swej sprężystości. Przecięcie pierścienia, tzw. zamek , umożliwia zakładanie pierścienia na tłok oraz wydłużanie się pierścienią wskutek nagrzewania.