Archive for the ‘Samochody od A do Z’ Category

PROCES SPALANIA MIESZANKI

Proces spalania mieszanki w cylindrze polega na rozprzestrze¬nianiu się tzw. frontu płomienia, czyli strefy reakcji chemiczi nych spalania, która zwykle rozdziela wnętrze przestrzeni roboczej cylindra na część wypełnioną niespaloną mie¬szanką oraz część zawierającą spaliny. Szybkość spalania jest to pojęcie wieloznaczne, przy czym w odniesieniu do spalania w cylindrze silnika przez szybkość spalania należy rozumieć (odmiennie niż […]

ZAWARTOŚĆ SPALIN

Zawartość spalin w świeżym ładunku zmniejsza szybkość spalania. Mieszanka o współczynniku składu a =0,8…0,9 spala się najszybciej, zapewniając jednocześnie największą moc silnika. Mieszanka zarówno uboższa jak i bogatsza niż wspomniana spala się znacznie wolniej, co sprzyja, przegrzewaniu się sil­nika . Mie­szanka bardzo uboga może spalać się nawet przez cały suw pracy ł wydechu, a więc po­wodować […]

NIEPRAWIDŁOWOŚCI SPALANIA MIESZANKI

Spaliny w cylindrze silnika mają znacznie wyższą temperaturę od niespalonej jeszcze części mieszanki, która ulega od nich ogrzaniu i jed­nocześnie sprężaniu. W określonych warunkach mogą w nie­spalonej jeszcze mieszance powstawać miejscowe ośrodki zapłonu, od których rozpoczyna się spalanie, jeszcze przed dojściem do nich głównego frontu płomienia wywołanego przez świecę zapłonową. Prędkość rozprzestrzeniania się nowych frontów […]

ROZCHODZĄCA SIĘ FALA CIŚNIENIA

Rozchodząca się fala ciśnienia może w sprzyjających oko­licznościach (wysoka temperatura i ciśnienie niespalonej jeszcze mieszanki) powodować powstawanie nowych ośrod­ków zapłonu. Występuje wówczas spalanie detonacyjne, przy którym prędkość rozchodzenia się frontów płomienia zrównuje się z prędkością rozchodzenia się fal ciśnienia. Przebieg spalania mieszanki jest wówczas zbliżony do wy­buchu materiału kruszącego. Objętość I Ciężar spalin. Ilość moll […]

BARDZO DUŻE CIŚNIENIE

Bardzo duże ciśnienie spalania, gwał­townie narastające i występujące często jeszcze przed wykonaniem przez tłok zwrotu zewnętrznego, wydatnie przyspiesza zużycie części układu korbowego. Podczas spalania detonacyjnego następuje przeistaczanie węglo­wodorów i częściowa dysocjacja produktów spalania, co sprzyja potęgowaniu się zjawisk dopalania 1 przedłuża utrzymywanie się dość wysokich temperatur we wnętrzu cylindra, a więc i przegrzewaniu części silnika […]

LICZBA OKTANOWA PALIWA

Liczba oktanowa paliwa jest to wskaźnik często umowny, będący miernikiem odporności paliwa na spalanie detona­cyjne. Obok liczby oktanowej paliwa podaje się zwykle metodę jej określenia, ponieważ różne gatunki paliwa o ta­kich samych liczbach oktanowych, lecz określanych roz­maitymi metodami małą często różną odporność na spalanie detonacyjne. Czym większa jest liczba oktanowa paliwa, tym większą ma ono […]

WYTWORZENIE LICZBY OKTANOWEJ

Do wyznaczania liczby oktanowej używane są specjalne silniki o zmienianych stopniach sprężania. Liczba cetanowa jest to wskaźnik czysto umowny, będący miernikiem skłonności do zapłonu paliwa przeznaczonego do silników wysokoprężnych (o zapłonie samoczynnym). Liczba cetanowa odpowiada procentowej zawartości cetanu (węglowodoru łatwo ulegającemu samoczynnemu’ zapło­nowi) w mieszaninie z alfametylonaftalenem (trudno zapal­nym), zapalającej się równie łatwo w‘ specjalnym […]

ZWIĘKSZANIE LICZBY OKTANOWEJ

Zwiększanie liczby oktanowej. Odporność paliwa na spa­lanie detonacyjne można zwiększyć przez dodanie do niego tzw. antydetonatorów. Do najbardziej rozpowszechnio­nych należą: czteroetylek ołowiu — Pb(C2H6)4 i pięcio- karbonylek żelaza — Fe(CO)8. Czteroetylek ołowiu jest bardzo silną trucizną, a paliwo z jego dodatkiem — tzw. etylina — jest barwione w celu ostrzeżenia użytkowników; Produkty spalania. Podczas spalania […]

PRZEBIEG SPALANIA

Mieszanka robocza spala się w okresie, gdy tłok znajduje się w pobliżu zwrotu zewnętrznego. Za­płon następuje wskutek wyładowania elektrycznego, gdy korba wychylona jest o kąt 0 przed zwrotem wewnętrznym tłoka , zwany kątem wyprzedzenia zapłonu. Początkowo spalają się małe ilości mieszanki w pobliżu elektrod świecy zapłonowej i na wykresie indyka­torowym nie. zaznacza się dostrzegalny wzrost […]

UMOWNE PRZYJĘCIE

Okres ten {2—3 na wykresie) tzw. spiętrzenia ciśnienia koń­czy się po osiągnięciu szczytowego ciśnienia spalania pe po wykonaniu przez tłok zwrotu zewnętrznego. Ciśnienie Pt można określić szacunkowo wg zależności empirycznej: Pz = (e + 0,3) • (pe — 2,5) [kG/cm2], gdzie: pe — średnie ciśnienie (użyteczne); p* = 30…50 [kG/cm8].Przebieg spalania charakteryzuje tzw. współczynnik twar­dości […]

Designed by best suv - suv, lexus suv, ford suv