Zawarcie umowu przewozu

Z definicji umowy przewozu (art. 774 k.c. ) wynika, iż jedną ze stron umowy musi być przewoźnik, to znaczy przedsiębiorca mający status prawny przewoźnika. Ustawodawca wychodzi z założenia, iz pojęcie to ma znaczenie ugruntowane zarówno w języku potocznym, jak i w nauce prawa. Za przewoźnika uważa się przedsiebiorcę transportowego uprawnionego do uprawiania działalności transportowej w sposób zarobkowy (za wynagrodzeniam), a więc zawodowy, profezjonalny. Tak więc umowa o przewóz musi być zaliczona do kategoriiumów o charakterze kfalifikowanym. To znaczy, że przepisy normujące umowę przewozu mają zastosowaniejedynie w przypadku, gdy dokonania określonego przemieszczenia osób lub rzeczy podejmujące się za wynagrodzeniem zawodowy przewoźnik. Jeżeli zaś przemieszczania podejmuje się osoba nie mająca statusu przewoźnika lub też podejmująca się przewozu nieodpłatnie- to umowa taka nie podpada pod przepisyprzewozowe, lecz pod najogólniejsze przepisy kodeksu cywilnego.

Both comments and pings are currently closed.

Możliwość komentowania jest wyłączona.